Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen

Proeve van voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen door Prof. Dr. L. Dupont. Referaten van de studiedag “De penitentiaire beginselenwet, K.U.Leuven, 6 februari 1998

Lieven Dupont (Author),

Series: Society, Crime and Criminal Justice 11

Category: Law

Language: Dutch

ISBN: 9789061869191

Publication date: October 19, 1998

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

Deel 1 – Proeve van een voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen

  Woord vooraf – S. Declerck

 1. Basisteksten

  1. Algemene bepalingen
  2. Basisbeginselen
  3. De gevangenissen
  4. Detentieplanning
  5. Levensvoorwaarden in de gevangenis
  6. Orde, veiligheid en gebruik van dwang
  7. Tuchtregime
  8. Afhandeling van klachten en van bezwaar tegen plaatsing of overplaatsing
  9. Tijdelijk verlaten van de inrichting, bijzondere modaliteiten van tenuitvoerlegging en vervroegde invrijheidsstelling
  10. Administratieve bepalingen
  11. Slotbepalingen
   Bijlage 1
   Bijlage 2
   Bijlage 3
 2. Beknopte toelichting
   Prolegomena

  1. De onontkoombare parlementaire verantwoordelijkheid to wettelijke regulering van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen
  2. Krachtlijnen van het voorontwerp in kort bestek
  3. De organisatie van het gevangeniswezen
  4. Levensvoorwaarden in de gevangenis
  5. Orde, veiligheid en gebruik van dwang
  6. Tuchtregime

Deel 2 – Referaten van de studiedag “De penitentiaire beginselenwet”, Leuven 6 februari 1998

 1. Wet en beginsel in een beginselenwet. Inleidende beschouwingen bij het publieke debat over de proeve van voorontwerp penitentiaire beginselenwet – R. Foqué

 2. Strafuitvoering binnen het ministerie van Justitie – J. Baret
 3. Persoonlijke reflecties bij de proeve van voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen van Prof. Dr. L. Dupont – C. Dekkers
 4. Uitdagingen voor de strafinrichtingen – G. Van Belle
 5. Een proeve van antwoord – L. Martens
 6. Slottoespraak – S. De Clerck

Deel 3 – Bijlage

Lieven Dupont

Related titles