Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede

Katholieken tussen militarisme en pacifisme in historisch-theologisch perspectief

Roger Burggraeve (Editor),

Series: KADOC-Studies 15

Category: History, History 1800-present, Religion

Language: Dutch

ISBN: 9789061865285

Publication date: January 1, 1993

Read the book for free with Google Books

Size: 240 x 160 x mm

SHARE

In 1993 is het dertig jaar geleden dat Johannes XXIII de encycliek Pacem in terris publiceerde. Kerngedachte van deze wereldbrief over vrede is dat “echte vrede niet berust op militair evenwicht maar op wederzijds vertrouwen” en dat “oorlog niet langer het geëigende middel is om onrecht te herstellen”. Pacem in terris is een scharnierpunt in het katholieke vredesdenken omdat het een periode afsluit waarin het begrip “rechtvaardige oorlog” domineerde. Voortaan wordt gedacht in termen van “rechtvaardige vrede”. In deze bundel wordt geïllustreerd hoe de katholieken in de negentiende en twintigste eeuw heen en weer werden geslingerd tussen militarisme en pacifisme. Zowel voor de periode voor als na Pacem in terres komen historici en theologen aan het woord. Zij belichten de houding en de leer van de kerkleiders, de politieke reacties en de pacifistische bewegingen, met een bijzondere belangstelling voor de opstelling van de Vlaamse katholieken. Er wordt o.m. aandacht besteed aan de “bellum iustum”-traditie, het vredesactivisme voor en na Vaticanum II, twintig jaar Pax Christi-activiteit in Vlaanderen en de politieke invloed van de vredesbeweging. De studie wordt besloten met een schets van de huidige theologische vredesethiek.

Inleiding

Roger Burggraeve, Johan De Tavernier en Luc Vandeweyer

DEEL I: Voor Pacem In Terris

De houding van het kerkelijk magisterium en de internationale katholieke vredesbewegingen (1878-1960)

Robrecht Boudens

De katholieken en de ziel van de soldaat. De Katholieke Partij en de legerdienst (1830-1914)

Luc De Vos

De “bellum iustum”-traditie en het vredesdenken (1914-1964)

Johan Verstraeten

Katholieke vredesactie in een bedreigd Belgiê (1914-1963)

Luc Vandeweyer

DEEL II: Na Pacem In Terris

Van rechtvaardige oorlog naar prudent pacifisme. Het kerkelijke vredesdenken van 1963 tot heden

Johan De Tavernier

Katholieke vredesactie in een post-conciliaire tijd (1963-1989)

Luc Vandeweyer

Vrede in de politieke praktijk. De Christelijke Volkspartij en het veiligheidsbeleid (1965-1985)

Marc Lamot

De christelijk geïnspireerde vredesethiek in het spanningsveld tussen pacifisme en rechtvaardige oorlog van 1963 tot heden

Roger Burggraeve

Résumé

Summary

Bibliografie

Index van persoonsnamen

Index van plaatsnamen

Index van corporaties

Lijst van afkortingen

Iconografie

Auteurs

Overzicht van KADOC-Jaarboeken en Studies

Roger Burggraeve

01Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker. Hij is ook medeoprichter en erevoorzitter van het Centrum voor Vredesethiek van de K.U.Leuven.Lannoo

Related titles