Sales Conditions | Verkoopsvoorwaarden

Dutch-language version included below

Prices
Prices are subject to change without notice. Prices include VAT and are given in euro, unless stated otherwise.

Postage and handling
Postage and handling charges are not included. Charges depend on the weight and the delivery address.

Delivery time
Leuven University Press aims at the following delivery times:

print

 • For Belgium: 5 to 8 working days
 • For EU: 2 to 3 weeks
 • For other countries: 4 to 5 weeks

ebook

 • 1 to 2 days


Complaints
Complaints must be made in writing or by fax within 8 days after delivery. Damaged shipments may be returned. Upon receipt of the returned goods, Leuven University Press will reimburse the amount of your order or replace the goods. Leuven University Press may reject returned goods or not reimburse payment if the goods were damaged by the customer.

Right to cancel – returns
The consumer may cancel the order before delivery.
The consumer may appeal to the right to cancel:
The consumer has the right to communicate to the seller that he or she is cancelling the purchase, without payment of a penalty and without providing justification, within seven working days from the day that follows delivery of the product or the date the service agreement is concluded.

The consumer must communicate this by registered letter. In the case of cancellation (within seven days after delivery), the consumer must return the products to Leuven University Press at his or her own expense. In this case Leuven University Press will reimburse any payments already made by the consumer. The right to cancel may not be exercised for deliveries of audio and video recordings or for computer software whose seal has been broken by the consumer.

Please note that ebooks (digital content) cannot be returned, refunded, or exchanged.

Payment of invoices
Unless contractual provisions declare otherwise, invoices are payable at Leuven in cash following receipt, net and without discount. The consumer has the right to wait to make payment until after the expiration of a period of seven working days, during which time the consumer has the right to cancel the order.  

Interest for non-payment on due date
Delay interest of 1,5% per month will be charged, lawfully and without reminder, for every invoice which has not been paid by the due date.

Compensation
Without prejudice to the aforementioned delay interest, the invoice amount will lawfully be increased by 10% in the event of non-payment by the due date, by way of compensation for administrative and other costs. The minimum charged shall be 40,00 EUR. If Leuven University Press remains in default in properly processing the order, the consumer is entitled to appropriate damage compensation. In the case of unavailability of an item, the buyer will be notified of this as quickly as possible and he or she may cancel the order. In any case, Leuven University Press may not be held liable for claims that result from the unavailability of an item.

Competent court
The courts of Leuven are exclusively competent in all disputes relating to our sales and deliveries.

-----

Prijzen
Alle informatie met betrekking tot prijzen en leverbaarheid van titels zijn onder voorbehoud. De prijzen van de boeken kunnen zonder voorafgaandelijke mededeling gewijzigd worden. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Port- en verzendingskosten
Port- en verzendingskosten zijn niet inbegrepen en zullen apart aangerekend worden. De portkosten zijn afhankelijk van het gewicht en van het land van bestemming.

Leveringstermijn
Universitaire Pers Leuven streeft volgende leveringstermijnen na:

print

 • voor België: 5 tot 8 werkdagen
 • voor EU: 2 tot 3 weken
 • voor overige landen: 4 tot 5 weken

e-boek

 • 1 tot 2 dagen

Klachten
Eventuele klachten dienen binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk of per fax te worden meegedeeld. Beschadigde zendingen kunnen worden teruggestuurd. Bij de ontvangst van de geretourneerde goederen zal Universitaire Pers Leuven het bedrag van uw bestelling terugbetalen of de goederen vervangen. Universitaire Pers Leuven kan geretourneerde goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de goederen door de klant werden beschadigd.

Verzakingsrecht - terugneming
De consument kan zijn bestelling annuleren vóór de levering.
De consument kan zich beroepen op het verzakingsrecht:
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De consument dient dit mee te delen per aangetekende brief. In geval van annulering (binnen de 7 dagen na de levering) zal de consument de bestelde producten terugbezorgen aan Universitaire Pers Leuven op eigen kosten. In dit geval zal Universitaire Pers Leuven betalingen die reeds door de consument zijn gedaan, terugbetalen. Het verzakingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor leveringen van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument verbroken is.

Houd er rekening mee dat e-boeken (digitale inhoud) niet kunnen worden geretourneerd, terugbetaald of geruild.

Betaling van facturen
Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen zijn onze facturen betaalbaar te Leuven, contant na ontvangst, netto en zonder disconto. De consument heeft het recht om pas tot de betaling over te gaan na het verstrijken van de verzakingstermijn van 7 werkdagen. 

Intrest bij niet-betaling op vervaldag
Voor iedere factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning, een verwijlintrest van 1,5% per maand worden aangerekend.

Schadevergoeding
Onverminderd de bovenvermelde verwijlintrest zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van schadevergoeding voor administratie- en andere kosten het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% en dit met een minimum van 40,00 EUR. Indien Universitaire Pers Leuven in gebreke blijft bij de behoorlijke verwerking van de bestelling, heeft de consument recht op een gepaste schadevergoeding. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel wordt de koper daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling annuleren. In ieder geval kan Universitaire Pers Leuven niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een artikel.

Bevoegde rechter
Voor alle betwistingen in verband met onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

LATEST CATALOGUE

Latest Catalogue

LATEST PRODUCTS

 • Georges Bizet
 • De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden
 • Muslim Marriage and Non-Marriage
 • Modern Etruscans
 • Documenting Ancient Sagalassos
 • Watching, Waiting
 • Catholicism and the Welfare State in Secular France
 • Dirk Lauwaert. Selected Writings, 1983-2008
 • Francis Alÿs. The Nature of the Game
 • The Belgian Photonovel, 1954-1985
 • Epicureanism and Scientific Debates. Antiquity and Late Reception
 • Van hof naar kapel
 • Landscapes of Liberation
 • The Book of Requiems, 1550-1650
 • Adellijk en artistiek
 • Silver Empowerment
 • Building Collaborative Governance in Times of Uncertainty
 • Islamophobia as a Form of Radicalisation
 • Ongelijkheid
 • TSEG - Volume 19 - Issue 2 - 2022
 • Living Politics in the City
 • Unfinished Histories
 • Immanent Transcendence
 • History of Japanese Art after 1945
 • Anarchy of the Body
 • Exploring the Transnational Neighbourhood
 • Stilte in de klas
 • Absent Presences in the Colonial Archive
 • Tot de bodem
 • Dekolonisering in verleden en heden
 • Sugar, Spice, and the Not So Nice
 • Recharting Territories
 • Who Owns Africa?
 • Giuseppe Verdi
 • Aristotle and the Ontology of St. Bonaventure
 • From Bayreuth to Burkina Faso
 • Mobs and Microbes
 • Ambrogio Spinola between Genoa, Flanders, and Spain
 • Ferenczi Dialogues
 • The Elemental Analysis of Glass Beads