Trend en toeval - derde editie

Inleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici

Bruno Blondé, Isabelle Devos, Jord Hanus, and Wouter Ryckbosch

Regular price €38.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Basishandboek historische statistiek - herziene, uitgebreide editie

· fundamentele basis voor al wie te maken heeft met historische statistiek
· onmisbaar voor (toekomstige) historici
· met concrete historische voorbeelden
· geschikt voor bachelorstudenten geschiedenis

Kwantitatieve methoden zijn fundamenteel voor het historisch denken en een onmisbaar onderdeel van het métier van de historicus. Ze helpen om samenhangen tussen variabelen te ontdekken, ook wanneer deze niet meteen zichtbaar zijn. Kwantitatieve methoden maken intuïtief kwantitatief denken expliciet. Een goede kennis van historische statistiek stelt (toekomstige) historici bovendien in staat beweringen te toetsen, en helpt hen om op basis van een selectie van bronnen toch uitspraken te doen over een groter geheel.

Trend en toeval biedt een toegankelijke, maar fundamentele inleiding voor al wie te maken heeft met historische statistiek. De auteurs brengen een helder overzicht van de methoden om historische gegevens te ordenen, weer te geven en te beschrijven. Daarnaast bevat dit handboek ook een inleiding tot de tijdreeksanalyse, een eerste kennismaking met hypothesevorming, en een behandeling van parametrische en niet-parametrische testen. Nieuw in deze derde editie is de aandacht die besteed wordt aan het werken met niet-gestructureerde historische data binnen het domein van de Digital Humanities. Met concrete historische voorbeelden illustreren de auteurs niet alleen de samenhang tussen de historische statistiek en de historische kritiek, maar ook de beperkingen die de bronnen vaak aan de gekozen kwantitatieve methoden opleggen.
Inleiding 
Doelstellingen van dit boek 
Opbouw van dit boek 1
De werkwijze 1
Selectieve bibliografie 1

DEEL I. BESCHRIJVENDE STATISTIEK 
1.1 Inleiding
1.2 Gegevens meten
1.3 Van datamatrix naar tabel
1.4 Gegevens weergeven: het gebruik van grafieken
1.5 De logaritmische schaal
1.6 Uitleiding

2 | Verdeling, centrale tendentie en spreiding 
2.1 Inleiding 
2.2 De frequentieverdeling 
2.3 Maatstaven van centrale tendentie 
2.4 Spreidingsmaten 
2.5 Een toepassing: vroegmoderne Engelse vermogens 
2.6 Soorten verdelingen 
2.7 Het gebruik van gestandaardiseerde waarden of Z-scores 

DEEL II. SAMENHANG TUSSEN VARIABELEN 
3 | Analyse van kruistabellen
3.1 Inleiding 
3.2 De kruistabel 
3.3 Rij- en kolompercentages 
3.4 De nulhypothese (H0) 
3.5 Associaties in kruistabellen 
3.6 Interpretaties van associaties 
3.7 Een toepassing: familie en ideologie in de collaboratie 

4 | Correlaties 
4.1 Inleiding 
4.2 Correlatie tussen kardinale variabelen 
4.3 Correlatie tussen ordinale variabelen 
4.4 Variabelen met een verschillend meetniveau 

5 | Lineaire regressie 
5.1 Inleiding 
5.2 Enkelvoudige regressieanalyse 
5.3 Logistische regressieanalyse 
5.4 Meervoudige lineaire regressieanalyse 

6 | Tijdreeksanalyse 
6.1 Inleiding
6.2 Wat is een tijdreeks? 
6.3 Evoluties doorheen de tijd 
6.4 De index 
6.5 Uitleiding 

DEEL III. INFERENTIËLE STATISTIEK 
7 | Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen 
7.1 Inleiding 
7.2 Steekproeven 
7.3 De theoretische kansverdeling 
7.4 Steekproefverdelingen 
7.5 Betrouwbaarheidsintervallen rond een steekproefgemiddelde 
7.6 Op zoek naar de gewenste steekproefgrootte 
7.7 Uitleiding

8 | Het testen van hypothesen 
8.1 Inleiding 
8.2 Over het formuleren van hypothesen 
8.3 T-testen 
8.4 Niet-parametrische testen 
8.5 Uitleiding 

DEEL IV. NIEUWE DIGITALE METHODEN 
9 | Digitale geschiedenis 
9.1 Inleiding 
9.2 Text mining 
9.3 Geschiedenis en ruimte 
9.4 Uitleiding 

10 | Bijlagen 
10.1 Z-verdeling 
10.2 T-verdeling 

Dankwoord 
Lijst van tabellen 
Lijst van figuren 
Index 

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 × 12 mm

312 pages

ISBN: 9789462701908

Publication: August 05, 2019

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 145579

Bruno Blondé is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen
Isabelle Devos is hoofddocent bij de Vakgroep Geschiedenis en verbonden aan het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek van de Universiteit Gent.
Jord Hanus behaalde een doctoraat in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en is nu diensthoofd Onderzoeksaangelegenheden aan dezelfde instelling.
Wouter Ryckbosch is als docent verbonden aan de onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel.
Het is een prettig leesbaar leerboek dat onderzoekers, docenten en studenten Geschiedenis een bruikbaar handvat biedt om kwantitatieve methoden in historisch onderzoek te leren waarderen en te gaan gebruiken.
Onno Boonstra, Trajecta Portal, november 2013
 
Globalement, le guide sous revue est une introduction de choix aux méthodes quantitatives qui fait honneur a ses concepteurs. Nul doute que les historiens qui s'imprégneront des leçons dispensées au fil des pages de ce manuel clair et concis n'en tirent un substantiel profit.
Denis MORSA, 'Revue Belge de Philologie et d'Histoire' 2014/2