Historiografie - herdruk 2013

Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa

Reginald De Schryver

Regular price €31.90 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Met dit boek krijgt de lezer een overzicht van vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa. In het eerste deel, over de Oudheid, behandelt de auteur de historiografie in het klassieke Hellas, het Romeinse Rijk, het oude Israël en het vroege christendom. In een tweede deel overloopt hij de geschiedschrijving van duizend jaar West-Europese christelijke Middeleeuwen. In het derde deel wordt de uiteenzetting voortgezet van de Renaissance tot de eeuw van de Verlichting; bijzondere aandacht gaat uit naar de weerslag van de wetenschapsrevolutie op de geschiedbeoefening. Ten slotte worden, in een vierde deel, belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de historiografie van de negentiende en twintigste eeuw onder ogen genomen.

Al komen de laatste voorbije eeuwen, relatief gezien, ruimer aan bod, toch plaatst de auteur zich helemaal niet op een 'hodiecentrisch' standpunt. Hij doet dat bewust en vanuit de overtuiging, dat alle perioden van de West-Europese geschiedschrijving interessante en blijvende bijdragen hebben geleverd aan de historische cultuur en dat de tijd vóór de achttiende en negentiende eeuw niet zomaar 'prehistoriografie' is van de hedendaagse geschiedwetenschap. Evenmin gunt hij Nederland en België een voorkeursbehandeling.

Als geschiedenis van de historiografie handelt dit boek in belangrijke mate over de geschiedenis van de historische methode; meer algemeen draagt het ook, met nadruk op de context , bij tot de geschiedenis van het intellectuele leven. Het brengt dus zowel wetenschaps- als cultuurgeschiedenis.
De historiografie in de oudheid De historiografie in klassiek Hellas (zesde-derde eeuw) de homerische traditie De eerste geschiedschrijvers, de zogenoemde 'logografen' De gulden tijd van Hellas' historiografie In het teken van de Macedonische verovering en het Hellenisme De historiografie in Rome en in het Romeinse Rijk (derde eeuw vóór tot vijfde eeuw na Christus) 'Ab urbe condita' vijf eeuwen zonder geschiedschrijving In de ban van de punische oorlogen De woelige laatste eeuw van de Republiek en nieuwe historiografische genres Een bloeiperiode van Romeinse historiografie aan het begin van het Keizerrijk Overwicht van Griekse historici vanaf het begin van de tweede eeuw Geschiedschrijving en geschiedvisie in het oude Israël en in het vroege christendom (tiende eeuw vóór tot vijfde eeuw na Christus) de historische boeken van de Tenach of het Oude Testament Joods-hellenistische geschiedschrijving buiten de Tenach De historische boeken van het Nieuwe Testament Vroeg-christelijke historiografie in het Griekse Oosten Vroeg-christelijke historiografie in het Latijnse Westen De historiografie in de Middeleeuwen De historiografie in het christelijke West-Europa vanaf omstreeks 500 tot de tiende eeuw Italië Iberisch Schiereiland Britse Eilande Frankisch Rijk Geschiedschrijving en geschiedvisie vanaf de Ottoonse Renaissance tot dé Renaissance (late tiende-vijftiende eeuw) Universele of wereldkronieken: geschiedenis en theologie Lands- en stadskronieken Historiën en Yeesten over de eigen tijd Hagiografie, een randgeval De historiografie in de nieuwe tijd van Renaissance tot Verlichting Geschiedschrijving onder invloed van Renaissance en Humanisme (veertiende-zestiende eeuw) Italië Buiten Italië Apologetische kerkgeschiedenis en geschiedtheologie in de tijd van reformatie en Contrareformatie (zestiende-zeventiende eeuw) Het protestantse kamp Het katholieke kamp Erudiete geschiedvorsing ten tijde van de wetenschapsrevolutie De studie van de Oudheid Kerkgeschiedenis en Mediëvistiek Geleerde universele of wereldgeschiedenis Filsosfische geschiedenis in de eeuw van de Verlichting Frankrijk Schotland en Engelqnd Duitsland Nederlanden De historiografie in de negentiende en twintigste eeuw Universitaire opleiding en kritische wetenschap Duitsland Buiten Duitsland Romantische vertelkunst en cultuurhistorie Frankrijk Duitse landen Groot-Brittanië Nederland en België Geschiedschrijving als politiek wapen en partijstrijd Discussies over de franse Revolutie politici-historici in het negentiende -eeuwse Duitsland Kerk-Staat - verhoudingen. Clericale en anticlericale geschiedschrijving in België Nazi-Duitsland Positivisme en geschiedfilosofische systeembouw Negentiende-eeuwse Positivisten Geschiedfilosofie en geschiedschrijving volgens Marx Geschiedfilosofie in de schaduw van twee wereldoorlogen Sociaal-economische en algemene beschavingsgeschiedenis in de twintigste eeuw Sociaal-economische geschiedenis beschavingsgeschiedenis en 'historoire totale' Epiloog Literatuur Glossarium Personenindex

Format: Textbook - paperback

Size: 240 × 160 × 20 mm

432 pages

ISBN: 9789058679789

Publication: September 25, 2013

Series: Ancorae - Steunpunten voor Studie en Onderwijs 8

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 83065

Ik heb veel respect voor het werk van De Schryver. Zijn boek is nuttig om meer kennis en inzicht omtrent de historiografie te verkrijgen maar ook om het kritisch besef van de moderne lezer aan te scherpen.
Henk Hofman, Leestafel, 3 november 2018