Trend en toeval - tweede editie

Inleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici

Bruno Blondé, Isabelle Devos, Jord Hanus, and Wouter Ryckbosch

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Herziene, uitgebreide editie! Basishandboek historische statistiek

  • Fundamentele basis voor al wie te maken heeft met historische statistiek
  • Onmisbaar voor (toekomstige) historici
  • Met concrete historische voorbeelden
  • Geschikt voor bachelorstudenten geschiedenis

Kwantitatieve methoden zijn fundamenteel voor het historisch denken en dus een onmisbaar onderdeel van het métier van de historicus. Ze helpen om samenhangen tussen variabelen te ontdekken, ook wanneer deze niet meteen zichtbaar zijn. Kwantitatieve methoden maken intuïtief (kwantitatief) denken expliciet. Een goede kennis van historische statistiek stelt (toekomstige) historici bovendien in staat beweringen te toetsen, en helpt hen om op basis van een selectie van bronnen toch uitspraken te doen over een groter geheel.

Trend en toeval biedt een toegankelijke, maar fundamentele, basis voor al wie te maken heeft met historische statistiek. De auteurs brengen een helder overzicht van de methoden om historische gegevens te ordenen, weer te geven en te beschrijven. Daarnaast bevat dit handboek ook een inleiding tot de tijdreeksanalyse en een eerste kennismaking met hypothesevorming en -toetsing. Nieuw in deze tweede editie is een behandeling van de niet-parametrische testen, die voor het historisch onderzoek erg belangrijk zijn. Met concrete historische voorbeelden illustreren de auteurs niet alleen de samenhang tussen de historische statistiek en de historische kritiek, maar ook de beperkingen die de bronnen vaak aan de gekozen kwantitatieve methoden opleggen.


Inleiding
Doelstellingen van dit boek
Opbouw van het boek
De werkwijze
Selectieve bibliografie

BESCHRIJVENDE STATISTIEK
1 | Gegevens meten, ordenen en weergeven
1.1 Inleiding
1.2 Gegevens meten
1.3 Van datamatrix naar tabel
1.4 Gegevens weergeven: het gebruik van grafieken
1.5 De logaritmische schaal
1.6 Uitleiding

2 | Verdeling, centrale tendentie en spreiding
2.1 Inleiding
2.2 De frequentieverdeling
2.3 Maatstaven van centrale tendentie
2.4 Spreidingsmaten
2.5 Vroegmoderne Engelse vermogens: een toepassing
2.6 Soorten verdelingen
2.7 Het gebruik van gestandaardiseerde waarden of Z-scores

SAMENHANG TUSSEN VARIABELEN
3 | Analyse van kruistabellen
3.1 Inleiding
3.2 De kruistabel
3.3 Rij- en kolompercentages
3.4 De nulhypothese (H0)
3.5 Kruistabellen en inferentie
3.6 Familie en ideologie in de collaboratie

4 | Correlatie
4.1 Inleiding
4.2 Correlatie tussen kardinale variabelen
4.3 Correlaties tussen ordinale variabelen
4.4 Variabelen met een verschillend meetniveau

5 | Lineaire regressie
5.1 Inleiding
5.2 Enkelvoudige regressieanalyse
5.3 Enkele uitbreidingen

6 | Tijdreeksanalyse
6.1 Inleiding
6.2 Wat is een tijdreeks?
6.3 Evoluties doorheen de tijd
6.4 De index

INFERENTIà‹LE STATISTIEK
7 | Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen
7.1 Inleiding: over het werken met steekproeven en het zoeken naar betrouwbaarheid
7.2 Steekproeven
7.3 De theoretische kansverdeling
7.4 Over steekproefverdelingen
7.5 De centrale limietstellingen
7.6 Z- en t-verdelingen
7.7 Betrouwbaarheidsintervallen rond een steekproefgemiddelde
7.8 Op zoek naar de gewenste steekproefgrootte
7.9 Uitleiding

8 | Het testen van hypothesen
8.1 Inleiding
8.2 Over het formuleren van hypothesen
8.3 T-testen voor het rekenkundig gemiddelde van een enkelvoudige steekproef
8.4 T-testen voor de vergelijking van twee gemiddelden
8.5 Andere testen
8.6 Niet-parametrische toetsen

9 | Bijlagen
9.1 Z-verdeling
9.2 T-verdeling

Dankwoord
Lijst van tabellen
Lijst van figuren
Index

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

296 pages

ISBN: 9789462700512

Publication: September 28, 2015

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 104134

Bruno Blondé is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen
Isabelle Devos is hoofddocent bij de Vakgroep Geschiedenis en verbonden aan het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek van de Universiteit Gent.
Jord Hanus behaalde een doctoraat in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en is nu diensthoofd Onderzoeksaangelegenheden aan dezelfde instelling.
Wouter Ryckbosch is als docent verbonden aan de onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel.

Globalement, le guide sous revue est une introduction de choix aux méthodes quantitatives qui fait honneur a ses concepteurs. Nul doute que les historiens qui s'imprégneront des leçons dispensées au fil des pages de ce manuel clair et concis n'en tirent un substantiel profit.
Denis MORSA, 'Revue Belge de Philologie et d'Histoire' 2014/2


 

Het is een prettig leesbaar leerboek dat onderzoekers, docenten en studenten Geschiedenis een bruikbaar handvat biedt om kwantitatieve methoden in historisch onderzoek te leren waarderen en te gaan gebruiken.
Recensie door Onno Boonstra, Trajecta Portal, november 2013


 
Globalement, le guide sous revue est une introduction de choix aux méthodes quantitatives qui fait honneur a ses concepteurs. Nul doute que les historiens qui s'imprégneront des leçons dispensées au fil des pages de ce manuel clair et concis n'en tirent un substantiel profit.
Denis MORSA, 'Revue Belge de Philologie et d'Histoire' 2014/2

 

Het is een prettig leesbaar leerboek dat onderzoekers, docenten en studenten Geschiedenis een bruikbaar handvat biedt om kwantitatieve methoden in historisch onderzoek te leren waarderen en te gaan gebruiken.
Onno Boonstra, Trajecta Portal, november 2013