Economische groei en levensstandaard

De ontwikkeling van de particuliere voedselconsumptie en het voedselverbruik in België 1800-1913

Yves Segers

Regular price €70.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

België ontpopt zich in de loop van de negentiende eeuw tot een industriële en economische grootmacht. Fundamentele verschuivingen op sociaal en economisch vlak zetten zich door, ingegeven door de start van een moderne economische groei. Maar welke impact heeft dit economisch succesverhaal op de levensstandaard van de bevolking?

In dit boek wordt de evolutie van de levensstandaard onderzocht aan de hand van twee indicatoren: de particuliere consumptie en het voedselverbruik.Het bestedingspatroon en -gedrag van de (gemiddelde) Belg wordt in kaart gebracht en geanalyseerd. Het onderzoek toont aan dat de bestedingen tijdens de negentiende eeuw gevoelig groeien, parallel met de economische conjunctuur. De relatieve uitgaven voor voedsel en andere levensnoodzakelijke producten dalen, waardoor er ruimte ontstaat voor meer luxueuze producten en diensten. De omvang en de kwaliteit van het voedselpakket neemt eveneens toe. Vooral aan het einde van de negentiende eeuw wordt het monotone karakter ervan doorbroken. Producten van dierlijke origine vervangen meer en meer de plantaardige levensmiddelen. Ook industriearbeiders en landbouwers profiteren van de economische groei, zij het niet altijd in gelijke mate. Met deze conclusies is een gematigd positieve houding in het Standard of Living Debate gewettigd.

Deze studie reikt tevens een verklaringsmodel aan voor de groei van de bestedingen tijdens de negentiende eeuw. De invloed vna prijzen, lonen, de fiscale overheidspolitiek en de modernisering van de distributie en reclamesector wordt uitvoerig toegelicht. De dataset in bijlage werpt een gedetailleerde blik op de (voedselconsumptie in België en vormt een unieke basisbron voor verder onderzoek.

Inleiding

Deel 1 - Theoretische en historiografisch kader

 1. De kwaliteit van het bestaan

 2. Het "Standard of Living Debate" in Groot-Brittannië, Nederland en België. Een historiografische schets

Deel 2 - De particuliere uitgaven in België, 1846-1913. Het samenstellen van een gegevensbank

 1. Methodologisch en heuristisch kader

 2. De uitgaven voor voedsel en genotmiddelen (Drank en tabak)

 3. De uitgaven voor kleding en schoeisel

 4. De uitgaven voor huur en waterverbruik

 5. De uitgaven voor verwarming en verlichting

 6. De uitgaven voor huishoudartikelen en het onderhoud van de woning

 7. De uitgaven voor gezondheidszorg en persoonlijke hygiene

 8. De uitgaven voor transport en communicatie

 9. De uitgaven voor ontspanning en vrije tijd

 10. De uitgaven van buitenlanders in België, de bestedingen van Belgen in het buitenland en de verzamelrubriek "andere uitgaven"

 11. De particuliere uitgaven in België, 1846-1913. De eindreeks

Deel 3 - Particuliere consumptie, voedselverbruik en levensstandaard in België, 1800-1913. Een analyse

 1. De particuliere bestedingen in België, 1846-1913. Een analyse

 2. De ontwikkeling van het voedselverbruik in België (1846-1913)

 3. Levensstandaard en voedselverbruik tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw

Deel 4 - Elementen voor de verklaring van het consumptiegedrag

 1. Consumptie en consumptiegedrag. Een richtinggevend theoretisch overzicht

 2. Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw

 3. De evolutie van de koopkracht

 4. Prijsdynamiek en relatieve prijsbeweging

 5. De rol van de overheid:de fiscale politiek

 6. Bereiken, overtuigen en verleiden. Kleinhandel en reclame in een industrialiserende samenleving

Algemeen besluit
Bibliografie
Resume
Summary
Bijlagen

Format: Monograph - paperback

Size: 235 × 175 mm

631 pages

ISBN: 9789058673336

Publication: November 20, 2003

Series: ICAG-Studies 1

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45761